(TED) Kurzfilm zum Geldsystem (2011)

TEDxTransmedia 2011 - Jem Bendell - The Money Myth